SHR

SHR - Sensorisk Hyperreaktivitet kallas oftast för Doftöverkänslighet

Doftöverkänslighet - ett outforskat område
Läs mer på Astma- och Allergiförbundets hemsida