Medlemsenkät 2020 om allergivård

Enkäten gick ut i hela landet. Ladda ner rapporten över utfallet nationellt - klicka här

Hur det ser ut i Stockholm-Gotland framgår av texten nedan och figurerna till höger
Du kan också ta del av de regionala svaren på alla frågorna, dock utan någon kommentar eller förklaring: klicka här


Stora behov i dagens allergivård i Stockholm-Gotland visar medlemsenkät som Astma- och Allergiförbundet genomfört

Under senvår och sommar 2020 samlade Astma- och Allergiförbundet in medlemmarnas synpunkter på dagens allergivård. Närmare 400 från Stockholm-Gotland svarade på enkäten.

Behovet av förbättringar visade sig vara riktigt stort.

Astma- och Allergiförbundet gick under senvåren och sommaren ut med en enkät där med lemmarna fick svara på tolv olika frågor om dagens allergivård. Både hur de tyckte det fungerade idag och hur viktigt det var att förbättra.

Att flera hundra svarade gör att svaren med stor sannolikhet visar på var bristerna finns och är störst, samtidigt som det naturligtvis hade behövts betydligt fler för att procentsiffrorna ska vara mer exakta. Områden där flest tyckte att det fungerade dåligt var på frågorna om de erbjuds patientutbildning och om de erbjuds en skriftlig personlig handlingsplan samt frågan om de kan få vård utan väntetid.

Där det fungerade bäst var att vården tog hänsyn till patientens egna erfarenheter av sin sjukdom och gjorde patienten delaktig i nästa steg i utredningen/behandlingen. Här var det trots det en fjärdedel av de svarande som tyckte det fungerade dåligt.

Det som var viktigast att förbättra var övergången från barn- till vuxenvård och övergången från primärvård till specialistvård. Samt att kunna ge vård utan väntetid.