Historik


Verksamheten Allergicentrum Stockholm anknöt till ett projekt som bedrevs i Sydvästra området 1996 - 1998 av en grupp läkare och sjuksköterskor från sjukhuset i Huddinge och primärvården.

Målsättningen var från början är att i likhet med Allergicentrum i Linköping etablera en gemensam mottagning för allergisjukdomar där såväl specialister i barnmedicin, hudsjukdomar, öron-, näs- och halssjukdomar och vuxenallergologi samarbetar med allmänmedicinare. Utbildnings och auskultationsplatser för ST-läkare och sjuksköterskor skulle också finnas. Bildandet av kliniska allergicentra ingår i SLL: s handlingsprogram för allergisjukdomar men har ännu inte genomförts på grund av bristande resurser.

Istället satsades det på rond/forum-verksamhet ute på vårdcentraler. Syftet var att öka förutsättningarna att omhänderta patienter med allergiska sjukdomar i närsjukvården. Målet var även att förstärka samverkan mellan olika specialister och primärvård inom ämnet allergi, samt att öka samverkan avseende forskning och utbildning. Verksamheten utvecklades till att omfatta hela Stockholm med utgångspunkt från Karolinska Solna, Karolinska Huddinge och Södersjukhuset. Under åren 2004 - 2018 genomfördes 6-8 vårdcentralsforum per år och område samt en dela andra utbildningsaktiviteter.
Från 2008 var verksamheten knuten till Centrum för allergiforskning med barnallergolog Gunilla Hedlin som ansvarig.
Initiativtagare till verksamheten var främst framlidne allergolog Gunnar Bylin och allmänspecialist Elisabeth Svensson, se bild nedan.